ဧရာဝတီတိုင္း က်ံုေပ်ာ္ျမိဳ့နယ္ ဂဏိန္းအုပ္စု ဇရပ္စုေက်းရြာမွ မူလတန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားျဖစ္ျပီး Apolo ပရဟိတအဖြဲ့မွ သင္
ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္လွဳဒါန္းခဲ့ပါတယ္။